Disse betingelsene gjelder ved abonnement/kjøp av Psykologisk Tidsskrift NTNU (org. nr. 989367501).

  1. Betingelsene gjelder:

Psykologisk Tidsskrift kommer ut to ganger i året, én gang per semester.

Et abonnement består av to utgivelser og er ikke løpende ut over dette. 

Som kjøper plikter du å holde deg orientert om, og følge betingelsene som gjelder virksomheten hos Psykologisk Tidsskrift.

  1. Betalingsvilkår:

Faktura: Fakturaen blir utstedt når varen blir sendt. Betalingsfrist innen 2 uker fra utstedt dato. Purregebyr forekommer hvis denne fristen ikke overholdes. Abonnenten/kjøperen er selv ansvarlig for å merke betalingen med tilsendt KID nr.

Vipps: Ved betaling av enkeltutgaver på stand benyttes følgende nr. #111747

  1. Forsinket eller manglende betaling

Ved forsinket betaling vil det påløpe purregebyr og omkostninger etter gjeldende regler for inndrivning av forfalte pengekrav. Hvis en forfalt betaling forblir ubetalt, kan Psykologisk Tidsskrift avslutte abonnementet. Dette vil ikke påvirke de ubetalte kravene.

  1. Varighet

Abonnement er gyldig fra kjøpsdato til kjøper har mottatt to utgivelser av Psykologisk Tidsskrift. Abonnementet fornyes automatisk for hvert år, med mindre kjøper informerer Psykologisk Tidsskrift om endringer (herunder adresseendringer eller ønske om å avslutte abonnement). 

  1. Ansvar

Kjøper er selv ansvarlig for å registrere korrekte opplysninger. Disse opplysninger kan endres ved å informere Psykologisk Tidsskrift via post@psykologisktidsskrift.no.

  1. Levering

Tidsskrift sendes via brevpost. 

NB! Abonnenter er selv ansvarlige for å melde fra om adresseendring. Om returnerte blader ønskes tilsendt ny adresse tilfaller porto abonnenten. 

  1. Angrerett

Angrerett gjelder kun der avtalen inngås ved fjernsalg eller salg utenom faste forretningslokaler i henhold til angrerettloven §1.

  1. Reklamasjon

Dersom kjøper mottar varen med synlige mangler og dette ikke skyldes kjøperen, må kjøper i rimelig tid etter h*n oppdaget mangelen, kontakte Psykologisk Tidsskrift om at h*n vil påberope seg mangelen i henhold til forbrukerkjøpsloven §27

Fristen for å melde fra om mangler er 2 måneder fra tidspunktet kjøper oppdaget mangelen. 

  1. Konfliktløsning

Ved forsinkelse eller mangel på levering, eller mangler ved kjøp skal klager (jf. Forbrukerkjøpsloven §26 og 27) rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøper bes ha forståelse for varierende saksbehandlingstid da Psykologisk Tidsskrift er en frivillig studentorganisasjon. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.