En bokanmeldelse av Udsatte børn: Et helhedsperspektiv (2008) redigert av Karen-Asta Bo, Jens Guldager og Birgitte Zeeberg (1. utgave).

Udsattebarn

 

Skrevet av Sunniva Gram Andersen (23). Sunniva er nyutdannet cand.psych. fra Universitet i Aalborg. Under studiet har hun i stor grad interessert seg for utsatte barn, herunder blant annet barn av psykisk syke og barn som har vært utsatt for omsorgssvikt.

Boken Udsatte børn: Et helhedsperspektiv fra 2008 består av kapitler skrevet av ulike forfattere. Bokens redaktører og medforfattere er tilknyttet Den Sociale Højskole i København, og har fungert som sentrale undervisere innenfor sitt felt. Bokens kapitler tar for seg ulike grupper og perspektiver på utsatte barn med bakgrunn i et helhetsperspektiv hvor barnet blir sett i relasjon til sine omgivelser.

Barn som av ulike grunner defineres som utsatte barn er en viktig gruppe innenfor en rekke faggrupper. Det er nettopp disse barna og de profesjonelles møte med de som er temaet i denne boken. Boken definerer utsatte barn som barn som lever under livssituasjoner som medfører at de i større grad befinner seg i risikosonen relatert til deres psykologiske og sosiale utvikling. Boken tar i hovedsak for seg barn som vokser opp under fattigdom i her i Norden, minoritetsetniske barn, og andre sosialt utsatte barn. Barn som vokser opp under disse forholdene kan bli marginalisert i forhold til andre barn, hvor et kapittel i boken også tar for seg utsatte barn i skolen og andre sosiale arenaer.

Bokens helhetsperspektiv omhandler de utsatte barnas situasjon, og de sosiale prosessene som forekommer i forholdet mellom barnet og dets miljø. Gjennom bokens ulike kapitler blir arbeidet med disse barna belyst, med mål om å gjøre studerende og praktiserende i bedre stand til å kunne analysere sammensatte problemer hvor barnet er en del av sine omgivelser, samt reflektere over egen praksis. Bokens siste del består av kapitler som beskriver profesjonelles arbeid med utsatte barn, og tar for seg blant annet lovgivning, holdninger, tverrfaglig arbeid og viktige aspekter i samtaler med utsatte barn.

Udsatte børn er en lettlest og informativ bok, og tar for seg mange viktige emner og gode problemstillinger. Til tross for dette opplevde jeg at bokens gjennomgang av de ulike emnene ble for generell. Den fanget dermed ikke min interesse i stor grad da jeg leste den. Boken har mange gode problemstillinger og poeng, men som nyutdannet psykolog opplevde likevel ikke at jeg lærte så mye av denne boken, eller at den i ønskelig grad tilføyde nye perspektiver. Boken er for øvrig skrevet i 2008, og jeg anser dermed også boken som noe utdatert. Det finnes nok andre bøker som vil være mer relevante nå, og som i større grad inndrar nyere forskning. Ønsker man ikke å bli oppdatert på det nyeste fagstoffet vil denne boken passe for de som ønsker å repetere og reflektere omkring viktige emner i arbeidet med utsatte barn. Jeg vil anbefale denne boken til studenter som ikke har lest noe særlig om utsatte barn tidligere, og som ønsker en rask innføring i hvilke barn dette er, hvilke vanskeligheter de kan stå overfor, og hvordan profesjonelle kan møte disse barna.

 

Denne anmeldelsen tar for seg 1. utgaven. I 2015 kom 3. utgaven.

Bo, K., Guldager, J. & Zeeberg. B. (Red.). (2008). Udsatte børn: et helhedsperspektiv.(1. utg) København: Akademisk Forlag.