Ekaterina Zotcheva har en master i læring – hjerne, atferd, og omgivelser (2013-2015), med fordypning innenfor individuell utvikling, gener, nervesystem, og atferd. I dag jobber hun som stipendiat hos Cardiac Exercise Research Group (CERG), NTNU.

Ekaterina Zotcheva

Ekaterina Zotcheva

Hva har jeg forsket på?
I min masteroppgave så jeg på hvordan persepsjon av visuell bevegelse utviklet seg hos premature spedbarn i løpet av det første leveåret. Mitt utvalg besto av en gruppe premature spedbarn født før terminuke 33, og en gruppe terminfødte kontrollbarn. Begge gruppene ble testet to ganger: først ved 4-5 måneders alder, og igjen ved 12 måneders alder. Spedbarnas hjerneaktivitet ble målt med elektroencefalogram (EEG) mens de så på to ulike bevegelsesstimuli, og hjerneaktiviteten ble deretter analysert med fokus på prosesseringstid og timing-strategier.

Hvorfor har jeg forsket på dette?
Jeg hadde lest mye forskning om hvordan prematur fødsel gir økt risiko for en rekke nevrologiske, utviklingsmessige, og atferdsrelaterte vansker, og syntes det virket spennende å kunne undersøke mulige underliggende mekanismer knyttet til dette. Blant annet har premature en høyere prevalens av cerebral parese og developmental coordination disorder, der koordinasjon og motorikk er rammet. Nyere forskning tyder på at for tidlig fødsel kan forstyrre utviklingen og funksjonen av dorsalstrømmen, som spiller en viktig rolle i oppfatningen og prosesseringen av visuell bevegelse, som igjen har betydning for koordinasjon. Jeg ønsket å undersøke hvorvidt dorsalstrømsårbarhet var noe man kunne oppdage allerede i løpet av det første leveåret.

Hva fant jeg ut?
Resultatene fra studien tyder på at premature spedbarn henger etter i utviklingen av visuell bevegelsespersepsjon. Da spedbarna var 4-5 måneder gamle var det ingen betydelige forskjeller mellom de premature og de terminfødte. Ved 12 måneder, derimot, hadde de terminfødte blitt mye raskere og mer nøyaktige i prosessereringen av visuell bevegelse, mens de premature ikke viste noen betydelig utvikling. Dette kan tyde på at de premature spedbarna har problemer med dorsalstrøm-relaterte funksjoner, som fører til vansker med å prosessere visuell bevegelse raskt og korrekt. Fremtidig forskning vil vise hvorvidt denne kunnskapen kan brukes til å sette i gang tidlig intervensjon/trening for å forebygge mulige konsekvenser dorsalstrømsårbarhet kan ha på koordinasjon og motorikk.

Hva er veien videre?
I august 2016 begynte jeg som stipendiat hos Cardiac Exercise Research Group (CERG) ved institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, og institutt for sykepleievitenskap, NTNU. Prosjektet jeg jobber med handler om fysisk aktivitet og hjernehelse hos middelaldrende og eldre, og for tiden forsker jeg på sammenhengen mellom kondisjon, mental helse, og hjernevolum. Selv om alderen på målgruppen i forskningen min har endret seg, er jeg veldig fornøyd med at jeg får fortsette å forske på hjerne og bevegelse. Jeg har fått mye bruk for kunnskapen jeg har ervervet meg gjennom masterstudien, særlig kunnskapen om hjernens utvikling og funksjon, samt kvantitativ metode.

Interessert i å lese mer om Ekaterina sin forskning? Trykk her!