Bokanmeldelsen er skrevet av Sunniva Gram Andersen (25) som arbeider som psykolog ved barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Sarpsborg.

Å mestre det vanskelige – individrettede intervensjoner for barn og unge ble utgitt i 2017. Redaktørene er John Kjøbil, Helene Eng, Sigrun K Ertesvåg og Ivar Førnes. Boken inneholder en oversikt over kjente og interessante evidensbaserte intervensjonsmetoder i arbeidet med barn og unge. Den består av selvstendige kapitler skrevet av ulike forfattere, hvor hvert kapittel redegjør for en form for intervensjon. Å mestre det vanskelige kan anvendes som kilde til inspirasjon i arbeidet med barn og unge, men gir i hovedsak et godt overblikk over intervensjonenes grunnprinsipper, samt forskningen på deres effekt og mulighetene for kurs/sertifisering i Norge.

Boken er en av fire bøker som omhandler intervensjoner rettet mot barn og unge, hvor denne fokuserer på individrettede intervensjoner. Redaktørene skriver i bokens innledende kapittel at det på 1950-tallet ble større fokus på forskning av systematisk hjelp og intervensjon for barn og unge, og at utviklingen skjøt fart de siste to tiårene. Utviklingen resulterte i flere evidensbaserte intervensjoner med hovedfokus på mestringserfaringer og utvikling av nye, mer hensiktsmessige strategier.

Tiltakene ved de ulike metodene retter seg særlig mot vansker relatert til angst, depresjon, traumer og atferdsvansker, men intervensjonene kan også ta for seg flere problematikker. Dette er nyttig da komorbiditet og sammensatte vansker ofte forekommer hos barn og unge med psykiske vansker eller lidelser. De fleste intervensjonene tar utgangspunkt i kognitiv atferdsterapi, men inkluderer også elementer fra andre tilganger.

Intervensjonsmetodene som blir omtalt i boken dekker altså ulike problematikker for barn i ulike aldre og kan anvendes av ulike faggrupper. Intervensjonene er i hovedsak individrettet, men de har også elementer som er rettet mot, og inkluderer, de voksne rundt barnet. Dette fordi involvering av omsorgspersoner antas å ville ha betydning for barnets utvikling og psykiske helse. Dette skjer ved at de voksne får støtte og kan tilegne seg ferdigheter for å fremme effekten på barnets psykiske helse og utvikling. Intervensjonene som blir beskrevet er følgende; Cool Kids/Chilled, FRIENDS-programmet, Mestringskatten, Dialektisk atferdsterapi for ungdom, Mestringskurs for ungdom (DU), Traume-fokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT), ART/AART og MATCH. Bokens siste kapittel tar også raskt for seg andre individrettede intervensjoner, som av ulike grunner ikke ble tilegnet egne kapitler.

Å mestre det vanskelige er en lettlest, oversiktlig og informativ bok som gir en mulighet til å sette seg inn i flere evidensbaserte intervensjoner raskt og på en god måte. Det at flere av metodene har utgangspunkt i kognitiv atferdsterapi gjør at det blir noen gjentagelser gjennom boken, men disse gjentagelsene er likevel ikke overflødige da de presenteres med ulike perspektiver. Jeg synes boken ga en nyttig oversikt som ga inspirasjon og ønske om kurs i en eller flere av metodene. Jeg vil anbefale denne boken til de som arbeider med barn og unge og som ønsker en oversikt over mulighetene ved individrettede evidensbaserte intervensjoner.

Kjøbli, J., Eng, H., Ertesvåg, S. K. & Frønes, I. (Red.). (2017). Å mestre det vanskelige – individrettede intervensjoner for barn og unge. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag