– En bokanmeldelse av «Barn i risiko» av Øyvind Kvello
Skrevet av Oda Nissen, profesjonsstudent i psykologi ved NTNU

Mer enn én av fem norske barn utsettes for vold i familien (Hafstad & Augusti, 2019).  Forekomsten av omsorgssvikt er vanskelig å måle, fordi både vold og annen omsorgssvikt overses og underrapporteres. Som Kvello skriver, «du må tro det før du ser det». Samtidig er konsekvensene store for barna som vokser opp under skadelige forhold, og kan gå utover deres fungering resten av livet. Derfor er det viktig at voksne som mistenker omsorgssvikt melder bekymring, og at de som utreder omsorgssituasjoner har kunnskapen og verktøyene som trengs til å gjøre gode utredninger og vurderinger. Bare da vil riktige tiltak kunne settes inn. «Barn i risiko» er et slikt verktøy, og boka bidrar både med sentral og oppdatert fagkunnskap, samt praksisnære verktøy som kan brukes i disse prosessene. Boken er myntet på alle som jobber med barn, unge, familier og voksne som har omsorg for barn.  Kvello har en doktorgrad i utviklingspsykologi og har lang erfaring med barnevernssaker, både som psykolog, sakkyndig, veileder og underviser. Boken bygger både på oppdatert forskning og Kvellos egen kompetanse og erfaring.

Skadelige omsorgssituasjoner omfatter grovt sett vold, overgrep og omsorgssvikt. Omsorgssvikt betyr at barnets grunnleggende behov for stimulering, oppfølging og beskyttelse ikke ivaretas. Dette er ødeleggende for barnets oppvekst og utviklingsbetingelser, og kan få store konsekvenser for fungering på skolen, sosialt og på ulike livsarenaer senere i livet. I tillegg overføres ofte dårlig omsorg fra generasjon til generasjon slik at problemene fortsetter. For å i det hele tatt se omsorgssvikt er det viktig å ha en god forståelse av nettopp hvilke betingelser som er nødvendige for sunn utvikling. Kvello tar derfor leseren gjennom grunnleggende psykologisk kunnskap om barns utvikling, med særlig fokus på selvregulering, tilknytning og mentalisering. Disse dimensjonene forklarer mye av menneskets psykiske og sosiale fungering, som også er tema som behandles i et eget kapittel.

Videre går boken grundig gjennom særlig skadelige omsorgssituasjoner: seksuelle overgrep, omsorgssvikt, barn av rusmiddelmisbrukere og fysisk avstraffelse, mishandling og vold. Fokuset ligger i hovedsak på å forstå fenomenene for å kunne avdekke dem, men inkluderer også sjekklister, kriterier og spørsmål. Disse kan brukes for å vurdere konkrete aspekter i den enkelte omsorgssituasjonen. I tillegg drøftes beskyttende faktorer og risikofaktorer, men tiltak i forhold til skadelige omsorgssituasjoner er ikke et stort fokus.

Boka gir en grundig og oppdatert gjennomgang av et bredt spekter av forskning knyttet til tematikken. Studier gjennomgås nøye, og internasjonal empiri drøftes kritisk opp mot norske forhold. Til tider kan den bli så fakta- og kildetung at det går utover lesbarheten, noe som også gjenspeiles i den 150-siders lange referanselisten. Samtidig støttes leseren av en god struktur og en mengde informasjonsbokser og sjekklister som gjør det enkelt å få oversikt og slå opp på tema. Det er like vel ingen tvil om at det er ambisiøst å både skulle presentere oppdatert fagkunnskap og å gjøre boka anvendelig i praksis, og dertil på et tverrfaglig plan. Som psykologstudent opplevde jeg for eksempel noe av den psykologiske teorien som overflødig, samtidig som jeg savnet en introduksjon til barnevernsystemet. Helt ærlig måtte jeg hente den fram og lese den på nytt etter å ha hatt eksamen i rettspsykologi nå i høst, og forsto plutselig en del mer.

Oppsummert er «Barn i risiko» en grundig, nyttig og viktig fagbok for alle som er i kontakt med barn eller barnefamilier. Det norske barnevernssystemet er blant verdens beste for å ivareta barns rettigheter, men like vel er det for mange barn i risiko som ikke fanges opp. Systemet er ikke bedre enn kompetansen til de som jobber i det, og her serverer Kvello oss et tverrfaglig kompetanseløft. Jeg håper at han skriver en oppfølger med fokus på tiltak.

Referanser:

Hafstad, G. S., & Augusti, E. M. (Red.) (2019). Ungdoms erfaringer med vold og overgrep i oppveksten: En nasjonal undersøkelse av ungdom i alderen 12 til 16 år. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 4/2019).

Kvello, Ø. (2015). Barn i risiko: skadelige omsorgssituasjoner (2. utg.). Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.