Fremover ønsker vi i Psykologisk Tidsskrift å dele spennende forskning gjort av masterstudentene ved instituttet, i spalten Masterportrettet! Først ut er vårt eget redaksjonsmedlem Susanne Bjørge, som har en master i arbeids- og organisasjonspsykologi, 2014 – 2016.

Her forteller Susanne om forskningen hun gjorde i forbindelse med sin master!

 Hva har jeg forsket på?

Jeg har forsket på beslutningstaking i en organisasjon og hvordan feilaktige beslutninger kan forebygges. Min masterstudie hadde en kvalitativ eksplorerende tilnærming, der 11 ansatte i Barnevernet ble intervjuet for å finne ut hvordan de tar beslutninger, og om metodene som benyttes er mer eller mindre optimale sammenlignet med hva litteraturen anbefaler. Jeg har sett på teorier innenfor High Reliabilty Organisations (HRO) og human factors, med særlig fokus på prestasjonspåvirkende faktorer.

 Hvorfor har jeg forsket på dette?

Som praksisstudent i en konsulentbedrift fikk jeg innblikk i hvordan beslutninger kan være mer eller mindre veloverveide, i møte med en arbeidshverdag hvor høy grad av tidspress er gjeldende. I tillegg har jeg en interesse for både barns rettsikkerhet og hvordan beslutningstakere i hektiske miljøer kan gjøre godt begrunnede og systematiske beslutninger. På grunn av aktualitet og samfunnsrelevans var dette et forskningsprosjekt jeg lett kunne engasjere meg i.

Hva fant jeg ut?

Min forskning avdekket en modell med en tredelt sirkulær beslutningsprosess bestående av saksbehandling, beslutning og evaluering, samt 12 prestasjonspåvirkende faktorer. Videre ble en tilbakevirkende læringsprosess avdekket. De prestasjonspåvirkende faktorene fremmer eller hemmer prestasjonen til de ansatte i større eller mindre grad. Disse faktorene er støtte, tillit, tilgjengelighet på kolleger, perspektiv (i samarbeid med kolleger), kvalitet på informasjon, perspektiv (i samarbeid med eksterne), tidspress, rutiner, kommunikativ kompetanse, medvirkning, kompleksitet og motstand. Når det gjelder beslutningsansvar i organisasjonen er det fokus på et felles beslutningsansvar, samtidig som det er et manglende systemfokus i tilknytning til både beslutninger og læring. Det ser ut til at manglende systemfokus i organisasjonen kan forklares av kultur og tilnærming til drøfting og rutiner. Mer systematiske metoder og kunnskapsøkning på ulike områder er foreslått som forebyggende for feilaktige beslutninger.

Hva er veien videre?

Jeg er så heldig at jeg får jobbe videre på Psykologisk Institutt i høst for å skrive om masteren til artikkel, slik at flere kan dra nytte av forskningen jeg har gjort! I tillegg arbeider jeg som konsulent hos Kommunikasjonsavdelingen til NTNU. Her jobber jeg med relasjoner mellom studenter, alumner og næringsliv – noe som er en utfordrende og spennende jobb å starte i. Jeg er også engasjert i Psykologisk Tidsskrift på sjette året, hvor jeg også får være med på å formidle psykologi som fag.