Skrevet av Ida Skar

Tema for Folkehelseuka 2017 er rus og behandling. I den anledning har Psykologisk Tidsskrift intervjuet foredragsholder Marianne Stallvik, som skal snakke om risikofaktorer i rusbehandling. Hvordan kan man unngå disse for å gi pasienter med ruslidelse en god og trygg behandling?

Hvem?

Marianne Stallvik jobber til daglig som forskningsrådgiver ved FoU, avd. for Klinikk for Rus og Avhengighetsmedisin ved St. Olavs hospital. Her jobber hun med klinikknær forskning, med hovedfokufolkehelseuka innleggs på kartlegging og helsetjenestebehov. – Stallvik har vært på rusfeltet siden 2005, hvor hun ble ansatt ved det som den gang het Rusbehandling MidtNorge. – Stallvik har også en PhD i psykologi, og en bistilling som førsteamanuensis ved Regionalt Kunnskapssenter for Barn og Unge v/NTNU med ansvar for faget Ungdom, rus og avhengighet.

Hvilke risikofaktorer er knyttet til rusbehandling?

Det er flere risikofaktorer knyttet til rusbehandling, hvor en av de største farene er at brukerne faller ut av behandling før de har fått den hjelpen de har behov for. Det å bli i behandling og gjennomføre den er en av de mest konsistente faktorene assosiert med gode behandlingsutfall. Hvordan de blir forberedt, møtt og håndtert under behandlingen vil ha stor innvirkning på om de faktisk fullfører løpet og får en ønsket bedring.

 

Hvor effektive er dagens behandlingstilbud?

Dagens behandlingstilbud er stadig under opptrapping og utvikling, og endrer seg raskt. Vi har nå tilbud av poliklinisk art, ulike dagtilbud og døgn/bofelleskap som skal dekke de ulike behovene der ute. Men det er ikke enkelt å måle effekten av slike tilbud når det er en så kompleks lidelse vi studerer. Av den grunn gjøres flere studier på feltet nå hvor man følger pasientene over tid i behandling for å se hvordan det går med dem. Helle Wessel Andersson, min kollega, gjør nettopp en slik forløpsundersøkelse som vi får svar på i løpet av det neste året i forhold til døgnpasienter i Midt-Norge regionen. Fra før av vet vi at det er mellom 20 og 60 % som faller ut av behandlingen før de fikk fullført. Man antar at flere her faller tilbake til aktivt rusmisbruk, men dette avhenger av type tilbud og behovet de hadde i utgangspunktet. Selv om frafallet er stort er det mange som har god nytte av rusbehandling, og av den grunn bør den være en viktig del av helsesektoren på linje med andre tjenester vi tilbyr befolkningen.

Hvordan kan man optimalisere behandlingstilbudet?

Ved å avdekke behovene til de menneskene som har ruslidelser kan vi møte disse med de rette tjenestene. Da må vi ta hensyn til alle de livsområder som påvirker og påvirkes av ruslidelse. Det betyr at vi må ha kunnskap om lidelsen og kompetanse til å utføre de tjenestene som behovene utløser. Større fokus på kvalitetssikring av dagens tilbud, samt klinikknær forskning på lidelsen og behandlingen, er viktige faktorer for å kunne optimalisere behandlingstilbudet.

Hvorfor er dette viktig?

Folkehelseinstituttet anslår at mellom 10 og 20 % får en ruslidelse i Norge. Selv med et usikkert tallmateriale hersker det liten tvil om at denne lidelsen rammer mange, og de fleste kjenner noen som har vært eller er berørt av rus. Ruslidelsens form og uttrykk gjør at den også rammer de rundt individet med lidelsen, i tillegg til individet selv. Alkohol er vår tids største problem, og konsumet i den eldre befolkningen øker. Totalkonsummodellen sier oss at jo større konsumet vårt blir, jo flere alkoholskader får vi i befolkningen. Ruslidelser er av nevnte grunner et folkehelseproblem som det er viktig at man behandler både for de som har lidelsen, de pårørende rundt, og samfunnet for øvrig. Men behandling er ikke det eneste som er viktig for å møte dette folkehelseproblemet. Vi må også ta tak i holdningene våre til forbruk, og få en større forståelse for alkohol som rusmiddel og vår alkoholkultur. Sammen må vi få ned konsumet.

Høres dette interessant ut?

Følg Marianne Stallviks prosjekter ved:

https://stolav.no/korus/ansatte-ved-korus-midt#seksjon-forskning-og-utvikling 

https://www.researchgate.net/profile/Marianne_Stallvik

Nysgjerrig på ditt forbruk i forhold til skader?

Se hvor du ligger i forhold til ditt eget forbruk, og ta en test på http://www.snakkomrus.no/alkoholenhetskalkulator/