Marius Damli Andresen har mastergrad i arbeids- og organisasjonspsykologi ved NTNU, 2014 – 2016. I «Masterportrettet» har vi stilt han noen spørsmål om hans masteroppgave og veien videre. 

Hva har jeg forsket på?

I min masteroppgave så jeg på gradert sykmeldte. Jeg ønsket å undersøke effektene av å være gradert sykmeldt for individets helse. For å undersøke dette nærmere benyttet jeg kvantitativt datamateriale og sammenlignet blant annet hvordan gradert sykmeldte rapporterte stress, samt hvordan deres nåværende fysiske og psykiske helse var.

Hvorfor har jeg forsket på dette?

Jeg forsket på dette fordi jeg synes det er spennende med overordnede samfunnsstrategier for å få ned sykefraværet og kutte kostnader for sykefraværet. I den anledning har graderte sykemeldinger blitt brukt som en aktiv strategi over flere år, og jeg ønsket dermed å knytte strategien opp mot organisasjonspsykologi.

Hva fant jeg ut?

Jeg fant at gradert sykmeldte utgjør en risikogruppe som opplever mye stress, har signifikant større opplevelse av stress enn personer i ordinært arbeid, og som ikke opplever signifikant forskjellig stress sammenlignet med de med høyt sykenærvær.

Hva er veien videre?

Nå jobber jeg i NAV med arbeidsoppfølging, noe jeg synes er veldig spennende. Her får jeg brukt mye av det jeg har lært på universitetet gjennom fem år, samtidig som jeg får utvikle meg videre. Når det gjelder masteroppgaven har jeg planer om å skrive om den til artikkelformat og prøve å publisere om tiden strekker til.