Nestemann ut i serien «Masterportrettet» er Sigrid Selli Eidem. Hun har master i arbeids- og organisasjonspsykologi fra NTNU, 2014-2016.

Sigrid Selli Eidem

Sigrid Selli Eidem

Hva har jeg forsket på?

Jeg har forsket på tilrettelegging for ansatte med psykiske helseproblemer fra et lederperspektiv. Min masterstudie har en kvalitativ metodetilnærming, hvor jeg intervjuet syv ledere i ulike norske virksomheter. Dette ble gjort for å kartlegge lederes ulike og felles erfaringer, som ligger til grunn for deres tilnærming til tilrettelegging av arbeid for ansatte som sliter psykisk. Jeg har undersøkt både hva som kan bidra til, og hva som kan forhindre, lederes tilrettelegging på arbeidsplassen. Samtidig har jeg belyst faktorer som kan påvirke og bli påvirket av samarbeid med involverte aktører, som primært er den psykisk syke ansatte, helsepersonell og NAV.

Hvorfor har jeg forsket på dette?

Min veileder, Fay Giæver, inkluderte meg i forskningsprosjektet ”Psykisk sykdom og arbeid”. Jeg har for øvrig gjennom hele studieløpet hatt en interesse for psykisk helsefremming og forebygging av psykisk uhelse på arbeidsplassen. I tillegg er dette et dagsaktuelt og samfunnsrelevant tema. Det at mennesker opplever å ha en funksjon i samfunnet gjennom å være i arbeid, og det å være tilknyttet et sosialt arbeidsmiljø, har vist seg å ha stor betydning for psykisk helse. Det er derfor viktig å undersøke lederes muligheter for tilrettelegging av arbeidet for de som sliter psykisk, slik at de potensielt kan opprettholde sitt arbeidsforhold og unngå langvarig sykemelding.

Hva fant jeg ut?

Jeg har gjennom masterstudien pekt på faktorer som hemmer, fremmer eller både hemmer og fremmer lederes muligheter for tilrettelegging. Mine hovedfunn er at lederes tilrettelegging i praksis er preget av variasjoner og at ledere praktiserer roller, plikter og ansvar på ulike måter, under både like og ulike betingelser. Ledere opplever at de har et omfattende, men ikke et absolutt ansvar, ettersom andre involverte aktører også har viktige roller og ansvar. Lederrollen må derfor ses i sammenheng med hva som karakteriserer både bedriften, den ansatte og de eksterne aktørene som ledere samarbeider med. Ut fra mine analyser beskriver ledere fem kategorier som viser til hemmende og/eller fremmende faktorer for tilrettelegging: Arbeidsbetingelser, lederes balansering av styring og omsorg, lederes holdninger til psykiske helseproblemer, den psykisk sykes åpenhet, samt samarbeid mellom arbeidslivets parter og helsepersonell.

Hva er veien videre?

Et par uker etter innlevert masteroppgave var jeg så heldig å få jobb som HR-konsulent innenfor pedagogikk, i Adecco Management Norge AS. Dette innebærer rekruttering og daglig oppfølging av medarbeidere og kunder, samt arbeidsmiljøkartlegging og strategiutvikling internt. Med tiden ønsker jeg også å få erfaring som rådgiver, med mer ansvar på ett konkret område eller ovenfor bestemte medarbeidere.